Za učenike od 5. do 7. razreda osnovne škole

A2 (Junior 5 i 6)

Komunikacijske sposobnosti
Polaznik usavršava korektan izgovor, pravilan ritam i intonaciju.
Po završetku stupnja polaznik;
Može razumjeti fraze i izraze koji se odnose na područje od neposrednog interesa, npr. informacije o sebi, svojoj obitelji ili lokalnom okruženju.
Može razumjeti i slijediti uputstva o snalaženju u vremenu i prostoru, informacije u TV ili radio programima; autentičnim tekstovima najučestalijeg svakodnevnog leksičkog registra.
Može komunicirati u rutinskim situacijama koje zahtjevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija.
Može sudjelovati u razgovoru s izvornim govornikom ako ovaj prilagodi brzinu govora i leksički registar.
Može sudjelovati u razgovoru s vršnjacima i sam ga poticati.
Može zatražiti objašnjenje, upute i informacije u govornom i pisanom obliku.
Može predstaviti sebe i druge osobe; opisati ljude, životinje, biljke, predmete i događaje; osobne doživljaje u govornom i pisanom obliku.
Može napisati poruku, razglednicu, zabilješku, kratko osobno pismo i pozivnicu, ispuniti uobičajene obrasce.
Uz prethodnu pripremu može usmeno prikazati različite sadržaje i napisati priču / sastavak.

Teme i vokabular
Obuhvaćaju: mjesta, institucije, osobe, predmete i događaje vezano uz obitelj, širu i užu okolinu; prigodne blagdane i običaje; školsko okruženje.
Ovdje  spadaju:
Opisi ljudi, životinja, biljki i predmeta; dijelovi tijela; odjeće i obuće, bolesti, članovi uže i šire obitelji; hrana i obroci; kuća i namještaj;  škola, školski namještaj; pribor, školski predmeti; komunikacijski mediji; jezik i osnovne jezične kategorije; oblici i veličine; boje, glavni brojevi do 1000 i redni brojevi do 100; godišnja doba, meteorološko i kronološko vrijeme; zemljopisni pojmovi, svemir; grad i selo; prijevozna sredstva; zanimanja; oruđa i materijali; sport i slobodno vrijeme.

Funkcije
Čine ih jezični obrasci kojima se:
imenuju, opisuju i lociraju osobe, životinje, biljke i predmeti u jednini i množini te aktivnosti i događaji
izražavaju želje i osjećaji, perceptivne sposobnosti i vještine, obaveze i ponude, dopuštenja; odnosi posjedovanja količine i kakvoće
izriču sudovi o vremenskim i uzročno posljedičnim odnosima, učestalosti događanja određene radnje
daju zapovijedi i sugestije
traže i daju obavijesti o kretanju i snalaženju u prostoru i vremenu
prihvaćaju i odbijaju prijedlozi
pozdravlja i predstavlja
izriču zamolbe, isprike i zahvale
prepoznaju i koriste znakovi neverbalne komunikacije u obitelji, među spolovima, pri druženju u širem okruženju
razlikuje formalni od neformalnog konteksta; kulture govornog jezika  na području tradicije, nacionalnog identiteta i religije
podržava komunikacija i postiže jasnoća iskaza uporabom nadomjestnih strategija
strukturira govorni i pisani iskaz

Gramatičke strukture
Obuhvaćaju:
tvorbu riječi
imenice
opisne i posvojne pridjeve
članove
brojeve
zamjenice; osobne, upitne, posvojne i neodređene
priloge mjesta, vremena, načina, učestalosti i količine
prijedloge mjesta i vremena
veznike; sastavne, rastavne i uzročne
najčešće zavisno-složene rečenice
zapovjedni način
realne i hipotetske pogodbene rečenice u sadašnjosti
modalne glagole i glagole u pravoj i nepravoj sadašnjosti, prošlosti i budućnosti
perfekt
pasiv
neupravni govor