Učenje stranih jezika

Verificirani programi učenja jezika

SOVA jezično učilište nudi verificirane programe učenja jezika:
Engleski jezik za stupnjeve od A1 do C2
Njemački jezik za stupnjeve od A1 do C2
Francuski jezik za stupnjeve od A1 do C2
Talijanski jezik za stupnjeve od A1 do C2
Španjolski jezik za stupnjeve od A1 do C2

Verificirani programi učenja stranih jezika podijeljeni su prema CEF-u (Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment/Zajednički europski referentni okvir za jezike: učenje, podučavanje, vrednovanje) na:
6 stupnjeva (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) i
10 modula (A1.1, A2.1, B1.1, B1.2, B1.3, B2.1, C1.1, C1.2, C1.3 i C2.1)

Razine jezične kompetencije koje polaznici trebaju postići na kraju pojedinih obrazovnih cjelina (stupnjeva) temelje se na smjernicama Vijeća Europe navedenim u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike:

ISKUSNI KORISNIK
C2 – VRSNI STUPANJ
Može bez poteškoća praktički razumjeti sve što čuje ili pročita. Može sažeti
informaciju iz različitih usmenih ili pisanih izvora, suvislo i jasno prenoseći
argumente i činjenice. Može se izražavati neusiljeno, vrlo tečno i precizno te
razlikovati i finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.

C1 – NAPREDNI STUPANJ
Može razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati
implicitna značenja. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez jako očitog
traženja odgovarajučih izraza. Može fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u
društvenim, akademskim i poslovnim situacijama. Može proizvesti jasan, dobro
strukturirani, detaljni tekst na složene teme pokazujući da se uspješno služi
jezičnim obrascima, konektorima i kohezivnim sredstvima.

SAMOSTALNI KORISNIK
B2 – SAMOSTALNI STUPANJ
Može razumjeti glavne misli složenog teksta o konkretnim i apstraktnim temama,
uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja. Može komunicirati
dovoljno tečno i neusiljeno, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim
govornikom bez napora s bilo koje strane. Može proizvesti jasan, detaljni tekst o
velikom broju tema te objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći
prednosti i nedostatke različitih opcija.

B1 – PRELAZNI STUPANJ
Može razumjeti glavne misli jasnog, standardnog razgovora na poznate teme s
kojima se redovito susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Može se
snalaziti u večini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje
na kojem se taj jezik govori. Može proizvesti jednostavan vezani tekst na
poznatu temu ili temu od osobnog interesa. Može opisati doživljaje i događaje,
svoje snove, nade i težnje te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i
planove.

TEMELJNI KORISNIK
A2 – TEMELJNI STUPANJ
Može razumjeti izolirane rečenice i često rabljene riječi iz područja od
neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji,
informacije vezane za kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Može
komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju
jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i
aktivnostima. Može jednostavno opisati aspekte svoga obrazovanja, neposrednu
okolinu te sadržaje iz područja zadovoljavanja neposrednih potreba.

A1 – PRIPREMNI STUPANJ
Može razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne iskaze
koji se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i
druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima kao npr. o tome gdje
živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje. Može voditi
jednostavni razgovor pod uvjetom da sugovornik govori polako i razgovjetno te
da je spreman pomoći.

Koliko vremena treba da se postigne određen stupanj jezične kompetencije, možete saznati iz propisanog (minimalnog) broja sati za pojedini stupanj:

– za stupanj A1 – ne manji od 140 nastavnih sati
– za stupanj A2 – ne manji od 280 nastavnih sati
– za stupanj B1 – ne manji od 560 nastavnih sati
– za stupanj B2 – ne manji od 700 nastavnih sati
– za stupanj C1 – ne manji od 980 nastavnih sati
– za stupanj C2 – ne manji od 1120 nastavnih sati
(sati su kumulativno zbrojeni).

Polaznici se raspoređuju u grupe u skladu s dobi, potrebama i predznanjem.
Napredovanje polaznika prati se ovisno o sadržaju i ciljevima programa, potrebama i dobi polaznika.
Nastavnik konstantno prati napredak svakog polaznika i o tome vodi bilješke, a zajednička provjera se obavlja najmanje dvaput tijekom modula da bi se vidjelo na čemu treba još poraditi.
Na kraju modula znanje polaznika vrednuje se pisanom i usmenom provjerom koja je uvjet za prelazak u sljedeći modul. Nakon položene provjere polaznici dobivaju potvrdu o uspješno završenom modulu u okviru određenog stupnja.
Na kraju stupnja provjeravaju se i ocjenjuju kompetencije stečene tijekom pohađanja svih modula: u pismenom se dijelu provjerava slušanje, pisanje i čitanje te vladanje jezičnim strukturama, a u usmenom dijelu govorna produkcija i govorna interakcija. Nakon položene provjere polaznici dobivaju svjedodžbu o položenom stupnju prema javnim ispravama u obrazovanju odraslih.

Polaznicima koji brže i uspješnije svladavaju program omogućuje se ubrzanje ranijim prelaskom u sljedeći modul unutar stupnja na prijedlog nastavnika i odobrenje voditelja nastave uz pisano obrazloženje. Za raniji prelazak s jednog na drugi stupanj, polaznik mora položiti ispit za stupanj koji pohađa i tako dokazati da može prijeći na sljedeći.

 

Povratak